Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIJA WINDOWS-a 2000 PROFESSIONAL I PODEŠAVANJE LOKALNE MREŽE

 

 

U ovom dokumentu je objašnjena također i instalacija OS-a jer se jedan dio podešavanja mrežnih parametara obavlja tokom instalacije.

Prema zadanom zadatku pomoću programa FDISK ( diskete SPB1 i SPB2 ) «odsjekli» smo jedan dio diska namijenjen za instalaciju Windows-a 2000 Professional i za konstrukciju lokalne mreže između 8 reačunala u lb3. Dakle sa programom FDISK pripremili smo za rad dvije particije ( označene crvenom bojom ) i to sljedećih logičkih struktura:  

                                              

                                               1.particija: početna CHS adresa

                                               2. particija: početna CHS adresa  C2174 H0 S1

                                                                  završna CHS adresa C2402 H254 S63  

                                               3. particija: početna CHS adresa C2403 H0 S1

                                                                  završna CHS adresa C2499 H254 S63  

 

Nakon što smo pomoću FDISK-a formirali particije upotrijebili smo program Partition Magic 4.0 (PQM4) da bi provjerili logičku strukturu kreiranih particija i da bi smo ih formatirali na odgovarajući datotečni sustav. Kao datotečni sustav smo koristili FAT 16 sustav. Nakon što smo formatirali particije i pripremili ih za instalaciju  na  startup particiju (H?) smo postavili DOS 6.22operativni sustav i  link vezom sa drugog računala kopirali potrebne datoteke.

Nakon toga smo pomoću instalacijskog CD-a Za Windows-e 2000 Professional formirali 4 instalacijske diskete. Prvo u BIOS-u računala podesimo BOOT sekvencu tako da nam je primarni BOOT drive disketna jedinica. Nakon toga sustav pokrenemo sa BOOT CD WIN 95 disketom i prebacimo se na CD. Nakon toga prebacimo se u direktorij BOOTDISK ( CD BOOTDISK naredba nakon prompta). U ovom direktoriju se nalazi program MAKEBOOT koji moramo pokrenuti. Taj program će tražiti četiri formatirane diskete sa kojima će formirati boot diskete pomoću kojih ćemo pokrenuti instalaciju Windows-a 2000 Professional. Kada MAKEBOOT program završi sa izradom boot disketa resetiramo sustav i u diketnu jedinicu stavljamo prvu disketu da bi se instalacija mogla pokrenuti. Instalacija će sama tražiti i sljedeće tri diskete. Za vrijeme podizanja instalacije sa disketa poželjno je da instalacijski CD bude u CD pogonu.

 

 

Nakon što se instalacija započne pojavljuje se ovakav ekran (gore). Za nastavak instalacije dovoljno je pritisnuti ENTER kao što nam i sama instalacija sugerira traci na dnu ekrana.

 

Sljedeći korak izgleda ovako:

 

 

U ovom prozoru nas instalacijska procedura da će ako nastavimo instalaciju svi prijašnji podaci na tvrdom disku biti izbrisani. Postavljen nam je upit:za nastavak instalacije potrebno je pritisnuti tipku C a za prekid instalacije funkcijsku tipku F3.

Ako smo nastavili instalaciju pritiskom na tipku C pojavljuje se sljedeći ekran:

 

 

Na ovom ekranu možemo pročitati licenčni ugovor o korištenju dotičnog software-a. Sa tipkom Page Down prelazimo na drugu stranicu ugovora ukoliko nas zanima, sa tipkom ESC odbijamo uvjete ovog ugovora, a sa tipkom F8 prihvaćamo uvjete ugovora i nastavljamo sa instalacijom. Ukoliko se složite sa uvjetima ugovora i pritisnete funkcijsku tipku F8 pojavljuje se sljedeći ekran:

 

 

Na ovom ekranu odabiremo particiju ili disk na koji ćemo instalirati sustav. Također možemo i sami stvoriti novu particiju pritiskom na tipku C ili sa pritiskom na tipku ENTER nastaviti instalaciju na odabranom disku ili particiji. Slike korištene za pisanje ovog materijala su skinute sa drugog računala tako da će se ekrani razlikovati samo u broju i veličini particija. Pritiskom na tipku ENTER nastavljamo instalaciju i dobivamo sljedeći ekran:

 

 

Na ovom ekranu možemo odabrati na koji datotečni sustav ćemo formatirati trenutačno odabranu particiju za instalaciju. Odaberemo željeni sustav i nastavimo instalaciju pritiskom na tipku ENTER.

 

 

Sljedeći korak u instalaciji je da nam instalacija javlja da je odabrana particija za instalaciju veća od 2048 MB i da se ne može formatirati kao FAT 16 već će ju sustav formatirati na FAT 32 datotečni sustav.

 

 

Pritiskom na tipku ENTER započinje formatiranje odabrane particije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon izvršenog formatiranja particija instalacijski proces provjerava logički integritet diska:

 

 

U sljedećem koraku instalacija kopira datoteke potrebne za instalaciju u Windows 2000 direktorij na disku.

 

 

 

Nakon što se svi potrebni programi datoteke i direktoriji prekopiraju na tvrdi disk u Windows 2000 direktorij započinje drugi završni dio instalacije sa podešavanjima sljedećih parametara:

 

 

 

 

 

Početni ekran instalacije Windowsa 2000 Professional :

 

U sljedećem koraku instalacijski proces pretražuje računalo i sastavlja popis komponenti koje je potrebno instalirati te ih nakon toga i sam prilagodi i instalira.

Sljedeći korak nam omogućuje podešenja regionalnih obilježja:

 

 

Kao što je na slici na prethodnoj stranici prikazano da bi promijenili jezično područje odn. državu u kojoj se nalazimo i da bi uz to dobili i njezine osobine ( decimalne zareze, nacionalnu valutu itd.) kliknemo na gornji gumb CUSTOMIZE i tada se otvara novi prozor:

U ovom prozoru u doljnjem izborniku odaberemo opciju CENTRAL EUROPE  i zati u gornjem, padajućem izborniku odaberemo CROATIAN. Pritisnemo tipku SET DEFAULT kako bi ta podešenja konstantno bila default-na. Pritiskom na tipku ok vraćamo se na prethodni prozor u kojem sada odaberemo donji gumb CUSTOMIZE kako bi smo podesili jezik na tipkovnici. Tada se pojavljuje novi prozor:

 

Sada odaberemo opciju CROATIAN i pritisnemo na tipku SET AS DEFAULT. Za potvrdu nastavka pritisnemo OK a zatim kliknemo na NEXT u prvom prozoru.

Nastavak instalacije ide upisom naziva računala i organizacije:

 

 

Kao ime upisujemo ime zadano na topologiji mreže koja se nalazi u prilogu ovom elaboratu. Kao organizaciju svi upisuju TSRB. Instalaciju nastavljamo pritiskom na tipku NEXT:

 

 

 

Ovdje nas instalacijski proces traži CD-key koji se nalazi na kutiji instalacijskog CD-a.

 

 

 

 

 

Nastavljamo pritiskom na tipku NEXT nakon što smo upisali CD-key.

 

 

U ovom prozoru našem računalu dajemo željeno ime te  zadajemo password-e za administratora tog računala. Potrebno je dva puta upisati password vodeći računa o upotrebi velikih i malih slova.

 

 

U ovome prozoru odabiremo odgovarajuću vremensku zonu te prema njoj podešavamo datum, dan i tekuće vrijeme za željenu državu.

 

 

 

 

 

Nakon pritiska na tipku Next u prethodnom ekranu sada računalo instalira i identificira mrežne komponente.

 

 

Nakon završetka instaliranja mrežnih komponenti računalo nam daje upit koja podešenja mreže želimo : tipično ( koriste ga većina prosječnih korisnika) ili custom ( napredniji oblik korištenja, smai određujemo neke parametre mreže)

Pritiskom na tipku Next dobivamo sljedeći prozor:

 

 

U ovom prozoru računalo nam daje na uvid koji protokoli i razni programi za razmjenu podataka i za korištenje zajedničkih hardware-skih resursa ( printer ). Također ovdje je moguće i dodati ili izbrisati jedan od navedenih programa. Isto tako moguće je promijeniti podešenja za neki od programa.

Kao sljedeći korak u prozoru odaberemo Internet Protocol (TCP/IP) i zatim kliknemo na gumb Properties :

 

 

U ovom prozoru daje man se mogućnost da sami specificiramo IP adresu ili da se ona generira automatski. Prema našoj topologiji (unaprijed zadanoj) mi ćemo sami specificirati IP adrese, subnet masku, gateway, te adrese za DNS server.

Kada to sve specificiramo pritiskom na gumb Next prelazimo na sljedeći korak:

 

 

 

U ovom prozoru sami određujemo workgroup koji smo prema zadanom zadatku svi stavljali kao slovo A. Pritiskom na tipku NEXT dobivamo sljedeći prozor:

 

Sljedeća tri prozora su zadnja tri koraka u instalaciji i samo nam daju uvid u tok instalacije

 

 

 

 

 

 

 

Ovdje instalacijski proces počinje kopirati operacijski sustav.

Pritiskom na tipku Next prelazimo na sljedeći prozor :

 

 

Završni korak instalacije. Pritiskom na tipku Next u ovom koraku računalo će se resetirati i instralacija Windowsa 2000 Professional je završena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon što se računalo resetiralo ko prvi korak nakon instalacije je provjeriti da li nama potrebna mrežna kartica radi i da li je pravilno instalirana.

 

 

 

Kliknemo na START pa na Settings a zatim odaberemo Control Panel.

 

 

U ovome prozoru kliknemo na System pa na karticu Device manager i zati odaberemo mrežnu karticu. Ukoliko nije instalirana tj. Ne nelazi se na popisu pomoću Add/Remove Hardware opcije u Control Panelu pokrećemo čarobnjaka za instalaciju novog hardware-a. Ukoliko kartica postoji i pravilno je instalirana i podešena njezina obilježja bi trebala izgledati ovako:

 

 

 

 

 

Nakon što smo se uvjerili da je kartica pravilno instalirana i da radi potrebno je napraviti nekoliko koraka kako bi se mogli spojiti na lokalnu mrežu i sa lokalne mreže na Internet:

 

 

 

U Control Panelu otvorimo Network and Dial-up Connections i u njemu kako je prikazano na gornjem prozoru desnim klikom mišem otvorim Properties za Local Area Connection i tada dobivamo sljedeći prozor:

 

 

 

 

Sada u ovome prozoru možemo vidjeti koji su od protokola instalirani i koji klijenti su u korištenju i također moguće je ovdje podesiti dijeljenje resursa(HDD i štampača) na mreži.

Prvi na redu je TCP/IP protokol koji koristimo kako za LAN tako i za izlazak na sa mrežom ili računalom na Internet. Dakle kliknemo na kraticu TCP/IP i zatim kliknemo na properties:

 

 

                                            

U ovom prozoru da bi TCP/IP protokol koristili i za LAN i za Internet sami moramo

Konfigurirati stalnu IP adresu i broj za SUBNET masku. IP adrese upisujemo prema

zadatku tj. prema topologiji mreže koja se nalazi u prilogu ovom dokumentu.

Subnet maska je standardno u ovakvim mrežama 255.255.255.0 . Također u ovom

prozoru  moramo podesiti IP adrese DNS poslužitelja ( Imamo 3 DNS poslužitelja: PREFFERED: 195.29.150.3; ALTERNATE: 195.29.150.4; Te pomoćni DNS server: 193.198.200.131 ) , u našem slučaju imamo ih 3 ( jedan je dodatan DNS server ). Također treba podesiti IP adresu odgovarajućeg Gateway – a, ( on nam omogućava izlazak na Internet, 192.168.3.10 ).

                                    

 

 

Nakon što smo u potpunosti prilagodili TCP/IP protokol trebamo podesiti opciju FILE AND PRINTER SHARING FOR MICROSOFT NETWORKS. Kliknemo na tu opciju i zatim kliknemo na PROPERTIES i otvorit će nam se prozor u kojemu je potrebno označiti obje kvačice kako bismo uspostavili dijeljenje pisača ili file-ova.

 

Kao što vidimo još je potrebno upisati ime radne grupe unutar koje ćemo raditi. Ona je prema dogovoru A.

 

Nakon svih ovih podešavanja i nakon što se računalo resetira potrebno je pokrenuti My Network Places:

 

 

 

U ovom prozoru dvosrukim klikom otvaramo opciju COMPUTERS NEAR ME i ako je mreža podešena prema svim uputama ekran koji će se prikazati izgleda otprilike ovako:

 

 

 

Sa ovakvim prikazom na ekranu sigurni ste da LAN mreža savršeno dobro radi unutar hardware-skih ograničenja.

 

PODEŠAVANJE PARAMETARA ZA IZLAZAK LAN MREŽE NA Internet   

 

Prije nego počnemo sa tim podešavanjem, prvo treba definirati korisnike koji se služe tim računalom i dodijeliti im korisničke lozinke; klik na Start; Control Panel; User and paswords, te dodajemo jednog korisnika pod nazivom npr. guest, uz neku lozinku koju treba upamtiti:

 

 

                                                                   

                    

 

Nakon što smo instalirali Windows Exploler i zakrpu za njega, te zakrpu za Win 2000. Tada pokrenemo Exploler te podesimo tj. omogućimo računalu izlazak na Internet. Pokrenemo Exproler te odaberemo opciju Tools te Internet options, zatim odaberemo karticu Connections, te kliknemo na LAN settings, te podesimo parametre kao na slici; omogućimo rad Proxy servera, te mu navedemo adresu 193.198.200.13:

 

 

 

Nakon što odaberemo sljedću gore prikazanu opciju otvara nam se sljedeći prozor:

 

 

Ovdje kliknemo na opciju LAN settings te se nako toga otvara novi prozor:

 

 

 

Ovdje kako je prikazano na slici odaberemo opciju Use a proxy server te kao adresu navedemo 193.198.200.131 a port je uvijek 8001. Kliknemo na ok i u samom Internet Exploreru kliknemo na tipku refresh i sljadeća slika bi nam se trebala pojaviti ako je sve ispravno podešeno i ako je kao home page podešen http://WWW.TSRB.HR :