Make your own free website on Tripod.com

UVOD

Tijekom prošle dvije dekade dogodilo se strahovito ogromno širenje kako broja tako I njihovih veličina. Mnog su od tih mre˛a napravljena pomoću različitog nekompatibilnog hardvera I softvera. International Organization for Standardization (ISO) nakon potrage za rješenjem koje bi svim korisnicima olakšalo komuniciranje sa drugačijom mrežom od svoje 1978.godine definirala je OSI (Open System Intrconnection) Reference Model.

 

OSI model

OSI model uključuje set protokola koji pokušavaju definirati i standardizirati komunikaciju između računala. Internacionalna organizacija za standarde (ISO) 1978. godine definirala je standard od 7 razina (slojeva) za povezivanje računala u mrežu pod nazivom OSI (Open System Interconnection) Reference Model, kojemu su razine prikazane u slici 1. OSI model u osnovi opisuje način na koji treba upravljati podacima za vrijeme različitih faza njihovog prijenosa. Svaki sloj pruža usluge sloju koji je neposredno iznad njega.

RAZMJENA PODATAKA IZMEĐU DVA RAČUNALA

Kao što je na slici prikazano informacija mrežom može putovati kao podatak, paket ili kao paket podataka (data, packet, data packet). Paket podataka (data packet ) je logički organizirana cjelina sastavljena od informacija koja putuje između računalnih sustava. U njemu je sadržana adresa pošiljatelja (sadržana je u paketu). Da bi paketi podataka nesmetano putovali od izvora do destinacije vrlo je važno da svi uređaji "govore" jednak jezik. Taj jezik nazivamo protokol. Protokol je skup pravila koja čine komunikaciju mrežom učinkovitijom. Tehnička definicija protokola je da je to skup pravila odn. dogovor koji određuje format i prijenos podataka. Tako OSI model određuje da razina n (layer n) jednog računala komunicira sa razinom n (layer n) drugog računala. OSI reference model je primarni model za mre˛nu komunikaciju. Taj model nam omogućuje da vidimo funkciju mre˛e kroz svaku razinu. Što je još va˛nije OSI model nam mo˛e poslu˛iti kao okvir da bi lakše shvatili kako informacija putuje kroz mre˛u. Problem prijenosa podataka je razbijen na sedam manjih dijelova od kojih se svaki može riješiti jednom od razina OSI modela.

 

 

 

PRINCIP RADA OSI MODELA

 Kraći opis pojedinih slojeva nadalje je ukratko opisan:

 

IZVEDBA (Physical) je fizički sloj u kojem se OSI model bavi sklopovljem i električnim osobitostima signala, kao veličina napona, vremenski razmak u prijenosu podataka i pravila za uspostavu početne komunikacije, a glede upravljanja prijenosom podataka kroz komunikacijski kanal koristeći mehaničko, električno i proceduralno sučelje (interface) fizičkog medija. IEEE standard dijeli ovu razinu u dvije podrazine:

Pristup fizičkom mediju mreže - Media Access Control (MAC)

Kontrolu rada - Logical Link Control (LLC), standard 802.2

VEZA - PODACI (Data Link) je sloj u kojem se razmatraju OKVIRI paketa poruka kojima je prihvat osigurao fizički sloj, vrši se provjera ispravnosti prijema paketa poruka i ostali postupci vezani uz ram, dakle definira procedure prijenosa podataka.

MREŽA - RAZMJENA (NetWork) je sloj u kojem se obavlja razmjena (komutiranje) skupova podataka, uspostavlja prividni put između računala, ČVOROVA mreže, namjenjen prijenosu poruka s podacima koristeći usklađenu adresnu shemu. Tu su definirani protokoli o načinu uspostavljanja i održavanja veze na mreži i načinu RAZMJENE PAKETA poruka UNUTAR mrežnog sustava; IPX (Internet Packet Exchange) u NetWare ili IP kod UNIX-a ili na Internetu.

OTPREMA - PRIJENOS (Transport) je sloj u kojem se odvija komunikacija među računalima po izvršenim zadaćama predhodne razine. Omogućava očuvanje integriteta podataka između pošiljatelja i odredišta koristeći mehanizam ustanovljavanja greške i ponavljanja prijenosa do ISPRAVNOSTI, vrši se nadzor nad prijenosom PORUKA između računala. Upravlja logičkim vezama mrežnog okru˛enja (multiplexing), omogućava različitim programskim potporama (protocol entity) da koriste istu adresu mreže (čvor) ali različitu adresu otpremanja podataka. Otpremna adresa (socket; port number) je kombinacija adrese čvora i oznake prijemnog/predajnog mjesta - Transport SAP (Service Access Point) number. Tri razine do ove predstavljaju PODMREŽU (SUBNET), naredne skupa s ovom tvore mrežnu programsku potporu čvora. Ova razina pretvara podmrežu u pouzdano mrežno okruženje; SPX (Sequenced Exchange Protocol) u NetWare ili TCP kod UNIX-a ili na Internetu.

PRISTUP - KONFERENCIJA (Session) omogućava komunikaciju kroz mre˛u (dialogue control); razdiobu nadzora korisnika nad zadaćom (token management), npr. dodjelom posebnog znaka (token) jednom od korisnika određuje se da on vrši nadzor nad zadaćom kako ostali korisnici ne bi radili isto i sukobljavali se u nadležnostima; nadzor nad tijekom aktivnosti, postavljanjem kontrolnih točaka u nizu podataka omogućava se da se aktivnost nastavi od posljednje ispravne kontrolne točke ako je došlo do prekida (activity management), obavlja se upravljanje mrežom. Usaglašava se razmjena podataka IZMEĐU različitih sustava. Paketu podataka dadaje se opis komunikacijskog protokola, te se upravlja i kontrolira proces prijenosa. Omogućava se PRISTUPANJE i komunikacija s mre˛nim resursima. Stoga korisnik s ovim slojem ima izravnu vezu putem prijave na mre˛u, provjere lozinke, njegove identifikacije, dodjele resursa na koje ima pravo pristupa i slično.

PRIKAZ-PREZENTACIJA (Presentation) je sloj u kojem se omogućava ispravna i razumljiva vezu između učesnika i mreže i njih samih. Podaci se kodiraju na način da se korisniku mogu prikazati na njegovoj radnoj postaji, npr. DOS radna postaja i UNIX radna postaja neće moći ostvariti međusobni uvid u sadržaje ako ne koriste neki "zajednički jezik" (sintaksu i semantiku) koji obje razumiju. Komanda izdata u DOS-u će se prevesti na zajednički jezik i proslijediti i prevesti UNIX-u na njemu prepoznatljiv način. Obavlja se pretvorba KODA glede usklađivanja prijenos podataka između računala s različitim FORMATIMA obrade i prikaza podataka.

PRIMJENA (Application) ne predstavlja na primjer razinu nekog uređivača teksta ili baze podataka, već protokole i funkcije da bi korisnikove aplikacije ispravno komunicirale s podacima, kao: otvaranje, čitanje, brisanje i zapisivanje datoteka, zajednički pristup datotekama, prijenos datoteka i pristup bazama podataka, potpora programskoj potpori za elektroničku poštu, opća usluga pregleda i dohvata resursa mreže, usluge za ispravan rad postaje i resursa koje "vidi". Dakle, omogućava se da se sva programska potpora za upravljanje bazama podataka, elektronsku poštu, poslu˛itelje datoteka i ispisa kao i komande i naredbe OS, te korisnikova programska potpora ispravno izvršava na cjelokupnoj mre˛i. Iako je u osnovi ostavljeno korisniku da definira programsku potporu prema njegovim potrebama u nekim slučajevima potpuno je standarizirana kao u pošti, bankarstvu, bazama podataka, osiguravajućim zavodima i drugim sličnim institucijama.

Naravno standard se vremenom nadopunjava i poboljšava u skladu s tehnološkim razvojem komunikacija i mreža. To su načelna rješenja (model) kojih se pridržavaju svi proizvođači mrežne programske i sklopovske potpore iako su nazivi pojedinih razina često različiti.

 

 HOME